RAZEM PO ZDROWIE

REGULAMIN V BIEGU W NIEWIADOWIE "RAZEM PO ZDROWIE"

I. Cele:
Popularyzacja biegów, jako najbardziej dostępnej formy rekreacji fizycznej. Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia dorosłych, młodzieży i dzieci. Promocja gminy i regionu łódzkiego. Integracja uczestników biegu oraz upowszechnianie sportu w rodzinie.  

II. Organizatorzy:
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „DAR SERCA”.
Osiedle Niewiadów 24/33, 97 – 225 Ujazd NIP 7732475516  REGON 360152917  KRS0000532512.
III. Termin i miejsce:
• Bieg główny – 2 czerwca 2019 roku godzina 10:30.
• Bieg rekreacyjny dla dzieci – 2 czerwca przed biegiem głównym o godz. 9:30.
• Start i meta biegu – teren Szkoły Podstawowej w Osiedlu Niewiadów 27, 97 – 225 Ujazd.

IV. Trasa: 
• Bieg główny na dystansie 10 km, nawierzchnia asfaltowa posiadająca atest PZLA.
• Trasa oznaczona co 1 km.
• Punkty z wodą: 4 km i 8 km.
• Zawodników obowiązuje limit czasu 100 minut. Po upływie tego czasu zawodnicy zobowiązani są do zejścia z trasy i w bezpieczny sposób dostania się na metę biegu.
• Bieg rekreacyjny dla dzieci dystans 500 m.

V. Warunki uczestnictwa:
• W biegu głównym mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 2 czerwca 2019 roku ukończą 16 lat.
• Niepełnoletni uczestnicy muszą posiadać pisemne oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych o stanie zdrowia i starcie dziecka na ich odpowiedzialność.
• Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej.
• W momencie zgłoszenia i opłacenia przez 250 uczestników biegu lista startowa zostaje zamknięta.
• Organizator dopuszcza możliwość startu zaproszonych zawodników/gości oraz do wcześniejszego zamknięcia listy startowej.
• Uczestnik biegu podpisując oświadczenie akceptuje warunki Regulaminu.
• Termin zgłoszeń internetowych upływa w dniu 27 maja 2019 roku lub po wyczerpaniu limitu miejsc.
• Wszyscy startujący zawodnicy zobowiązani są do zweryfikowania się w biurze zawodów z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

VI. Biuro zawodów:

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osiedlu Niewiadów,
adres: Osiedle Niewiadów 27.

VII. Program zawodów:
• 8:00 – otworzenie biura zawodów.
• 8:00 – 9:15 – rejestracja do biegu dla dzieci.
• 8:00 – 10:00 – rejestracja do biegu głównego.
• 9:30 – start biegu dla dzieci na 500 m.
• 10:15 – wspólna rozgrzewka.
• 10:30 – start biegu głównego na 10 km.
• 12:00 – zakończenie biegu.
• Ok 12:15 – dekoracja zwycięzców (godz. może ulec zmianie).

VIII. Zapisy:
• Zapisy do biegu głównego na stronie www.inessport.pl oraz w dniu zawodówod 08:00 do 10:00 (jeśli limit zgłoszeń przez internet nie zostanie wyczerpany).
• Zapisy do biegu dla dzieci tylko w dniu zawodów od 08:00 do 09:15 – limit 120 miejsc (decyduje kolejność zapisów).

IX. Opłata startowa:
• Pierwszych 100 zapisanych i opłaconych zawodników – 40 zł.
• Zawodnicy od 101 do 175 zapisani i opłaceni – 45 zł.
• Zawodnicy od 176 do 250 zapisani i opłaceni – 55 zł (do dnia 27 maja).
• W dniu imprezy, gdy limit uczestników nie zostanie wyczerpany – 60 zł.
• W pakiecie zawodnik otrzyma: napój, medal okolicznościowy (po ukończonym biegu), ciepły posiłek, numer startowy z chipem, baton, upominek- rękawki z jonami srebra.
• Bieg dla dzieci – bezpłatny (każde dziecko na mecie otrzyma pamiątkowy medal).
• Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Dotpay.
• Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.
• Opłaty startowe następują on – line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
• Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej.
• Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.
• Opłata startowa dokonana nie podlega zwrotowi w sytuacji rezygnacji ze startu, dyskwalifikacji lub wycofania się uczestnika.
• Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.
• Pakiet startowy można przepisać do dnia 24 maja 2019 roku. Istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na innego zawodnika w nieprzekraczalnym terminie do 24 maja 2019 r. Warunkiem jest wypełnienie formularza przeniesienia zamieszczonego na stronie zapisy.inessport.pl

X. Klasyfikacje:
• Generalna kobiet i mężczyzn: I – III miejsce.
• W kategoriach wiekowych:
«M/K – 16 (16 – 19 lat)
«M/K – 20 (20 – 29 lat)
«M/K – 30 (30 – 39 lat)
«M/K – 40 (40 – 49 lat)
«M/K – 50 (50 – 59 lat i więcej)
• Klasyfikacja najliczniejsza drużyna I miejsce – pod uwagę brana jest ilość zawodników, którzy ukończą bieg. Zawodnicy jednej drużyny zobowiązani są podawać w zgłoszeniu taką samą nazwę drużyny pod względem pisowni i wymowy (wielkiei małe litery, odstępy pomiędzy znakami) ze względu na specyfikę systemu elektronicznego.
• Nagrody nie dublują się, zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w klasyfikacji wiekowej.
• W kategoriach Open za miejsca I – III statuetka oraz upominki. W pozostałych kategoriach za zajęcie miejsc I – III statuetka.

XI. Pomiar czasu:
• Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów w numerach startowych.
• Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć przymocowane numery startowe z przodu do odzieży wierzchniej.
• Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona i wiąże się z możliwością dyskwalifikacji zawodnika.
• Brak numeru z chipem będzie równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.
• Każdy zawodnik po zakończonym biegu otrzyma sms'a z wynikiem.
• Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto.

XII. Dane osobowe:
Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) (Dz. U UE. L. z 2016r. nr 119, str.1 z późn. zm.)
• Administratorem danych osobowych jest Organizator.
• Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, lit. f RODO w celu przeprowadzenia V Biegu w Niewiadowie- Razem po zdrowie. Wynikają z obowiązujących przepisów prawa.
• Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych, zdjęciach, filmie.
• Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
• Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
• Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów przetwarzania, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
• Uczestnikowi przysługuje prawo do:
«dostępu do treści swoich danych,
«ich poprawiania,
«usunięcia danych osobowych,
«ograniczenia przetwarzania danych,
«przenoszenia danych,
«wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
«cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
• Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w V Biegu w Niewiadowie – Razem po Zdrowie” zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

XIII. Postanowienia końcowe:
1. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
2. Decyzja lekarza dotycząca kontynuowania biegu podczas imprezy jest ostateczna i nieodwołalna.
3. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
4. Koszty uczestnictwa pokrywa zawodnik.
5. Uczestnicy biegu zobowiązani są wypełnić oświadczenie organizatora o starcie na własną odpowiedzialność.
6. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu, jak również nie stosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestników i pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.
7. Organizator zapewnia toalety oraz depozyt.
8. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
9. Wszystkich zawodników startujących w biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych, informacyjnych, wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów przedstawiających uczestników biegu.
11. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, OC, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
12. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podania przyczyny.
13. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
14. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
15. Zasady zachowania uczestników biegu istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego:
• Uczestnicy zawodów zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez służby porządkowe oraz służby kierujące ruchem drogowym.
• Zawodnicy biegną zgodnie z oznaczeniami na trasie oraz wskazaniami służby porządkowej, nie zbaczając z wyznaczonej trasy.
• Do udziału w zawodach nie zostaną dopuszczone osoby, których zachowanie wskazuje na to, iż znajdują się one pod wpływem alkoholu.
• Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa będzie skutkowało odebraniem numeru startowego oraz nie dopuszczeniem do udziału w biegu.
• Zawodnicy biegną wyłącznie trasą (ulicami) wyznaczoną przez organizatora.
• Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń Policji, służb porządkowych organizatora biegu oraz osób odpowiedzialnych za bieg.
• Bieg będzie odbywać się częściowo przy ruchu otwartym, należy więc zachować szczególną ostrożność.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nie przestrzegającego regulaminu imprezy.
• W przypadku zakłócenia porządku publicznego służby porządkowe zawiadamiają funkcjonariuszy Policji.

XIV. Od organizatorów!!!!
Podczas zapisów do biegu uruchomiliśmy dodatkową i dobrowolną opcję przekazania wpłatyna leczenie Mikołaja, chorego chłopca z naszej gminy. Mikołaj urodził się 12.07.2012 r. w 32 tygodniu ciąży. W drugim tygodniu życia przeszedł sepsę, tuż po wyjściu ze szpitala
w USG przezciemiączkowym wykryto uszkodzenie mózgu, pozostałość po niedotlenieniu. W dziewiątym miesiącu życia po serii napadów zgięciowych lekarze zdiagnozowali Padaczkę lekooporną oraz Mózgowe Porażenie Dziecięce. Mikołaj nie mówi, nie chodzi porusza
się na tylnym balkoniku. Aby Mikołaj mógł się dalej rozwijać potrzebny jest przeszczep komórek macierzystych, a na to jest potrzebne 82 tyś zł. Niestety nie jest to refundowane przez NFZ. Więcej informacji o Mikołaju na: http://fundacjazlotowianka.pl/podopieczny/szymanek-mikolaj-sz36/. W imieniu rodziców bardzo prosimy o wpłaty i pamiętajcie każda kwota przekazana dla Mikołaja to krok do poprawy jego zdrowia. Będziemy również zbierać pieniądze w dniu biegu.

Z góry dziękujemy.
Organizatorzy

WERSJA DO POBRANIA

Powrót