RAZEM PO ZDROWIE

REGULAMIN III BIEGU W NIEWIADOWIE "RAZEM PO ZDROWIE"

Cele:
Popularyzacja biegów, jako najbardziej dostępnej formy rekreacji fizycznej. Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia mieszkańców Gminy Ujazd oraz Sołectwa Osiedla Niewiadów i innych uczestników, integracja biegaczy oraz instytucji i klubów sportowych. 


Organizatorzy:
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „DAR SERCA” i Sołectwo Osiedle Niewiadów

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „DAR SERCA”  - Osiedle Niewiadów 24/33 97-225 Ujazd
NIP 773-247-55-16   REGON 360152917  KRS 0000532512
BZWBK 16 1090 2705 0000 0001 2972 7169
Kamila Kochelska Tel 501381377
kamilakochelska@tlen.pl

Termin i miejsce:
-bieg główny odbędzie się w niedzielę 4 czerwca 2017 roku o godzinie 10:00
-start biegu rekreacyjnego dla dzieci na dystansie ok 500 metrów o godzinie 09:20.
-start i meta biegu głównego oraz biegu dla dzieci przy Zespole Szkół w Osiedlu Niewiadów , adres: Osiedle Niewiadów 27, Gmina Ujazd

Trasa i dystans:
-trasa biegu głównego wyznaczona będzie ulicami Sołectw Gminy Ujazd, na dystansie ok.10 km o nawierzchni asfaltowej
-trasa będzie oznaczona co 1 km
-na trasie 5km będzie znajdował się punkt z wodą
-zawodników startujących w biegu głównym obowiązuje limit czasu 90 minut. Po upływie tego czasu zawodnicy zobowiązani są do zejścia z trasy i zdjęcia nr startowego.

Warunki uczestnictwa:
-w biegu głównym mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 4 czerwca 2017 roku ukończą 16 lat. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów.
-każda osoba startująca w biegu, uczestniczy na własną odpowiedzialność.

Zgłoszenia:
-za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. W momencie zgłoszenia i opłacenia opłaty startowej przez 200 osób lista startowa zostanie zamknięta. Dodatkowo organizator dopuszcza możliwość startu zaproszonych zawodników.
-młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna – oświadczenie znajdować się będzie w biurze zawodów
-każdy zawodnik po zapisaniu się do biegu powinien w ciągu 5 dni dokonać opłaty startowej. W przypadku braku wpłaty będzie można opłacić w dniu imprezy w biurze zawodów.
-termin zgłoszeń internetowych na stronie upływa w dniu 1 czerwca 2017 roku.
-zapisy do biegów dla dzieci odbędą się w dniu imprezy w biurze zawodów.
-wszyscy startujący zawodnicy zobowiązani są do zweryfikowania się w biurze zawodów z dowodem osobistym
-biuro zawodów znajdować się będzie przy ZESPOLE SZKÓŁ W OSIEDLU NIEWIADÓW,
adres: Osiedle Niewiadów 27
-zapisy do biegu głównego w dniu zawodów od 08:30 do 09:30.
-zapisy do biegów dla dzieci w dniu zawodów od 08:30 do 09:00,
-zawodnicy zgłoszeni elektronicznie z opłaconym startowym będą obsługiwani w biurze zawodów przy osobnym stanowisku.

Opłata startowa:
20 zł – opłata startowa do dnia 1 czerwca 2017 roku.
30 zł – w dniu imprezy
Bieg dla dzieci- bezpłatny
- płatności nr konta BZWBK 16 1090 2705 0000 0001 2972 7169
-za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.
-wpisowe nie podlega zwrotowi oraz nie może zostać przeniesione na innego uczestnika.
-dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.
-każdy zawodnik zgłoszony do biegu głównego i każde dziecko otrzymuje:
-napój,
-medal okolicznościowy
-ciepły posiłek

Pomiar czasu:
-pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do butów
-brak prawidłowo zamocowanego chipa jest jednoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.

Klasyfikacje w biegu:
Generalna kobiet i mężczyzn.
Wiekowe:
M1 (16 – 19 lat) K1 (16 – 19 lat)
M2 (20 – 29 lat) K2 (20 – 29 lat)
M3 (30 – 39 lat) K3 (30 – 39 lat)
M4 (40 – 49 lat) K4 (40 – 49 lat)
M5 (50 i więcej lat) K5 (50 i więcej lat)

Nagrody :
-za miejsca I - III w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn oraz za miejsca I – III dla kobiet i mężczyzn w kategoriach wiekowych – statuetka
-zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w klasyfikacji wiekowej.

Postanowienia końcowe:
-przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne;
-koszt uczestnictwa pokrywa zawodnik.
-koszty organizacji pokrywają organizatorzy.
-zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.
-obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
-zawodnicy startują w biegach na własną odpowiedzialność.
-organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
-organizator zapewnia szatnie oraz depozyt.
-młodzież i dzieci poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna – oświadczenie znajdować się będzie w biurze zawodów
-protesty należy składać w biurze zawodów, w ciągu godziny od zakończenia konkurencji.
-biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
-wszystkich zawodników startujących w biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
-organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych, informacyjnych, wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów przedstawiających uczestników biegu.
-organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
-organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.

WERSJA DO POBRANIA

Powrót