RAZEM PO ZDROWIE

REGULAMIN IV BIEGU W NIEWIADOWIE "RAZEM PO ZDROWIE"

I. Cele:
Popularyzacja biegów, jako najbardziej dostępnej formy rekreacji fizycznej. Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia dorosłych i młodzieży szkolnej. Promocja gminy i regionu łódzkiego. Integracja uczestników biegu oraz upowszechnianie sportu w rodzinie.  

II. Organizatorzy:
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „DAR SERCA”
Osiedle Niewiadów 24/33, 97-225 Ujazd
NIP 773-247-55-16 REGON 360152917 KRS0000532512
Sołectwo Osiedle Niewiadów
Osoba do kontaktu:
Kamila Kochelska Tel. 501381377
kamilakochelska@tlen.pl

III. Termin i miejsce:
Bieg główny odbędzie się w niedzielę 3 czerwca 2018 roku o godzinie 10:30
Bieg rekreacyjny dla dzieci o godz. 9:30.
Start i meta biegu zlokalizowana będzie na terenie Szkoły Podstawowej w Osiedlu Niewiadów 27, 97-225 Ujazd

IV. Trasa i dystans: 
*Trasa biegu głównego będzie wyznaczona ulicami Gminy Ujazd, na dystansie 10km o nawierzchni asfaltowej, trasa posiada atest PZLA.
*Trasa będzie oznaczona co 1 km .
*Punkt z wodą znajdował się będzie na 6 km biegu.
*Zawodników startujących w biegu głównym obowiązuje limit czasu 100 minut. Po upływie tego czasu zawodnicy zobowiązani są do zejścia z trasy i w bezpieczny sposób dostania się na metę biegu.
*Bieg rekreacyjny dla dzieci dystans 500 m.

V. Warunki uczestnictwa:
*W biegu głównym mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 03 czerwca 2018 roku ukończą 16 lat.
*Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych.
*Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. W momencie zgłoszenia i opłacenia opłaty startowej przez 300 osób lista startowa zostaje zamknięta. Zawodnik, który się zarejestrował, ale do dnia 28 maja nie dokonał opłaty startowej, będzie mógł ponownie zarejestrować się do biegu-osobiście w biurze zawodów w dniu 3 czerwca pod warunkiem, że nie będzie wyczerpany limit zgłoszeń i zostaną wolne miejsca.
*Dodatkowo organizator dopuszcza możliwość startu zaproszonych zawodników/gości.
*Oświadczenia znajdować się będą w biurze zawodów.
*Termin zgłoszeń internetowych upływa w dniu 28 maja 2018 roku lub po wyczerpaniu limitu miejsc.
*Zapisy do biegu dla dzieci odbędą się w dniu imprezy w biurze zawodów 120 dzieci (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisów)
* Wszyscy startujący zawodnicy zobowiązani są do zweryfikowania się w biurze zawodów z dowodem osobistym. Biuro zawodów znajdować się będzie na terenie Szkoły Podstawowej w Osiedlu Niewiadów, adres: Osiedle Niewiadów 27.

VI. Zapisy i opłata startowa:
*Zapisy do biegu głównego w dniu zawodów od 08:00 do 10:00 (jeśli limit zgłoszeń nie zostanie wyczerpany)
*Zapisy do biegu dla dzieci w dniu zawodów od 08:00 do 09:15 (limit 120 miejsc)
*Za zgłoszonego do biegu zawodnika uważa się tego, który zarejestrował się, wypełniając formularz zgłoszeniowy, zaakceptował go i wysłał zgłoszenie oraz dokonał opłaty startowej. Nie opłacenie do 28 maja (decyduje data wpływu na konto) skutkuje trwałym skreśleniem z listy zawodników.

*Wysokość opłaty startowej:

Wysokości wpisowego w IV Biegu w Niewiadowie „Razem po Zdrowie”

Pakiet podstawowy

Pakiet premium z filmem spersonalizowanym*

Pierwszych 100 opłaconych zawodników

35 zł

54 zł

Zawodnicy od 101 do 250 z opłaconym wpisowym

45 zł

64 zł

Zawodnicy od 251 do 300 z opłaconym wpisowym

55 zł

74 zł

W biurze zawodów – w przypadku wolnych miejsc

65 zł

84 zł


*Bieg dla dzieci- bezpłatny

Pakiety:
Każdy zawodnik zgłoszony i opłacony do biegu głównego może wybrać podczas rejestracji rodzaj pakietu.
*Pakiet podstawowy:
- napój,
- medal okolicznościowy
- ciepły posiłek
- numer startowy z chipem
- baton
- chusta „buff”
*Pakiet premium:
Pakiet podstawowy + FUNCLIP (film spersonalizowany - więcej na stronie www.funclip.pl)
VII. * Funclip.pl - więcej na stronie www.funclip.pl
*Uczestnik biegu IV Biegu w Niewiadowie „Razem po Zdrowie” wykupując pakiet premium może uzyskać dostęp do usługi funclip.pl - spersonalizowanego pod kątem danego biegacza filmu, który będzie zawierał dedykowane ujęcia oraz ujęcia oddające klimat wydarzenia przygotowane przez operatora kamery.
*Podczas rejestracji uczestnictwa w  IV Biegu w Niewiadowie „Razem po Zdrowie” uczestnik może wybrać pakiet obejmujący skorzystanie z usługi funclip.pl, w tym celu zaznacza odpowiednią rubrykę. Po zakończeniu biegu w ciągu 2 dni (nie później niż w ciągu 7 dni) na adres mailowy podawany podczas rejestracji przesłany zostanie link do spersonalizowanego film danego biegacza.
*Usługa funclip.pl obejmuje: jeden zmontowany film pod kątem danego biegacza, będący spójnym materiałem audiowizualnym o długości
120s – 180s
*Realizator usługi Funclip.pl posiada wyłączne uprawnienie do decydowania o zakresie parametrów filmu (długość, dobór ujęć, muzyki, temperatura kolorów, zastosowane przejścia między ujęciami, efekty specjalne). Wybierając pakiet premium uczestnik biegu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w zakresie numeru startowego, imienia, nazwiska i adresu email przez realizatora usługi funclip.pl.
*Usługa funclip.pl realizowana jest przez Prognity sp. z o.o., ul. Piramowicza 9, 90-254 Łódź, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS, NIP 7252023240, REGON 100881256, KRS 0000354742, Kapitał Zakładowy 50.000PLN.

VIII. Płatności:
*Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Dotpay.
*Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Dotpay, przez którą należy dokonać opłaty startowej.
*Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.
*Opłaty startowe następuję on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
*Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
*Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej.
*Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.
*Opłata startowa dokonana przez zawodnika nie podlega zwrotowi w sytuacji, gdy zawodnik zrezygnuje ze startu ! Nie można też przekazywać i odsprzedawać numeru startowego innej osobie bez zgody organizatora!
*Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.

IX. Klasyfikacje w biegu:
*Generalna kobiet i mężczyzn.
*W kategoriach wiekowych:
M/K -16 16-19 lat
M/K -20 20-29 lat
M/K -30 30-39 lat
M/K -40 40-49 lat
M/K -50 50-59 lat
M/K -60 60-69 lat
M/K -70+ 70 lat i więcej
*Nagrody nie dublują się, zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w klasyfikacji wiekowej

X. Pomiar czasu: 
*Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów w numerach startowych.
*Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć przymocowane numery startowe z przodu do odzieży wierzchniej.
*Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona i wiąże się z możliwością dyskwalifikacji zawodnika.
*Brak numeru z chipem będzie równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.
*Każdy zawodnik po zakończonym biegu otrzyma sms'a z wynikiem.
*Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto.

XI. Postanowienia końcowe:
1. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
2. Decyzja lekarza dotycząca kontynuowania biegu podczas imprezy jest ostateczna i nieodwołalna.
3. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
4. Koszty organizacji pokrywają organizatorzy.
5. Koszty uczestnictwa pokrywa zawodnik.
6. Uczestnicy biegu zobowiązani są wypełnić oświadczenie organizatora o starcie na  własną odpowiedzialność.
7. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu, jak również nie stosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestników i pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.
8. Organizator zapewnia toalety oraz depozyt.
9. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
10. Wszystkich zawodników startujących w biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych, informacyjnych, wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów przedstawiających uczestników biegu. 
12. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podania przyczyny.
13. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
14. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
15. Zasady zachowania uczestników biegu istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego:
*Uczestnicy zawodów zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez służby porządkowe oraz służby kierujące ruchem drogowym;
*Zawodnicy biegną zgodnie z oznaczeniami na trasie oraz wskazaniami służby porządkowej, nie zbaczając z wyznaczonej trasy;
*Do udziału w zawodach nie zostaną dopuszczone osoby, których zachowanie wskazuje na to, iż znajdują się one pod wpływem alkoholu;
*Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa będzie skutkowało odebraniem numeru startowego oraz nie dopuszczeniem do udziału w biegu;
*Zawodnicy biegną wyłącznie trasą (ulicami) wyznaczoną przez organizatora;
*Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń Policji, służb porządkowych organizatora biegu oraz osób odpowiedzialnych za bieg;
*Bieg będzie odbywać się częściowo przy ruchu otwartym, należy więc zachować szczególną ostrożność;
*Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nie przestrzegającego regulaminu imprezy;
*W przypadku zakłócenia porządku publicznego służby porządkowe zawiadamiają funkcjonariuszy Policji;

Organizatorzy

 

WERSJA DO POBRANIA

Powrót